logo

CHỦ TỊCH

 

1. Vai trò

Là những người có uy tín trong lĩnh vực đang làm việc, có khả năng truyền cảm hứng và hướng dẫn phụ huynh thông qua các hoạt động: khóa học, sinh hoạt tuần,… Đồng thời chủ tịch là người sáng lập và phát triển CLB từ ít nhất 50 thành viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Phụ trách điều hành và phát triển cộng đồng Pro Parents (PPC) ;

- Đào tạo và hỗ trợ Ban Điều Hành, Đại sứ và Thành viên trong CLB do mình sáng lập;

- Phối hợp với Giám Đốc Điều Hành của Pro Parents Việt Nam tổ chức thực hiện các hoạt động sự kiện cho PPC trên trong CLB do mình sáng lập;

- Kết nối với các CLB khác trên toàn quốc để giao lưu, học hỏi.

3. Tiêu chí lựa chọn

Có thương hiệu cá nhân;
 Có kinh nghiệm trong việc xây dựng & phát triển hệ thống  trong ngành giáo dục & cộng đồng;
• Có mối quan hệ xã hội;
• Có khả năng đào tạo và truyền cảm hứng;
• Có thể dành toàn tâm cho việc phát
triển PPC Việt Nam;
• Có đạo đức trong kinh doanh xã hội;

• Có khả năng kiến tạo cộng đồng trên toàn bộ lãnh thổ;
• Có khả năng tổ chức các sự kiện lớn mang tầm toàn quốc.