logo

BAN ĐIỀU HÀNH

1. Vai trò

Là người điều hành và phát triển cộng đồng Cha Mẹ Chuyên Nghiệp tại vùng mà giám đốc đó phụ trách. Có thể đảm nhiệm về nội dung, truyền thông, chăm sóc thành viên CLB hoặc các vai trò điều hành khác.

2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

BĐH sẽ chịu trách nhiệm phát triển các Đại sứ trong khu vực phụ trách.
Phối hợp với GĐĐH PPC Việt Nam và Chủ tịch PPC để tổ chức các hoạt động sự kiện tại khu vực quản lý nhằm hỗ trợ phát triển cộng đồng.

3.Tiêu chí lựa chọn

• Có thương hiệu cá nhân;
• Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống trong ngành giáo dục & cộng đồng;

• Có mối quan hệ xã hội;
• Có khả năng đào tạo và truyền cảm hứng;
• Có thể dành toàn tâm cho việc phát
triển PPC Khu vực;
• Có khả năng kiến tạo trong vùng lãnh thổ mình phụ trách;
• Có khả năng tổ chức các sự kiện của khu vực;

• Phát triển được ít nhất 10 Đại sứ